Karta

Oferta

Nasza placówka obejmuje nauczaniem, wychowaniem i opieką dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. W okresie wakacyjnym czynne od 6.30 do 16.00

Oferta:

- opieka 10-godzinna,

- smaczne i zdrowe posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek),

- realizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego i kształcącego zgodnie z podstawą 

  programową wychowania przedszkolnego,

- zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe,   

  teatralne,

- kuchcikowo, zumba

- zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

- spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe…

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego kształcimy i wychowujemy dzieci w następujących obszarach:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

Copyright © 2014 Przedszkole Magiczny Domek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Krzysztof Brokos