Karta

Regulamin przedszkola

 1. Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Domek”  jest placówką oświatową, działającą w oparciu o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brodnica pod nr ewidencji 2 zgodnie z zaświadczeniem Nr 1/2014 z dnia 25.06.2014 roku oraz realizującą zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze zawarte w Statucie Przedszkola.
 2. Statut dostępny jest do wglądu u Dyrektora Przedszkola.
 3. Przedszkole zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z kwalifikacjami wynikającymi z Ustawy o Systemie Oświaty
 4. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. W okresie wakacyjnym od 6.30 do 16.00.
 5. Podstawę przyjęcia dziecka do Przedszkola stanowi wypełniona Karta zgłoszenia oraz podpisana przez Rodziców i Dyrektora umowa o świadczeniu usług w Przedszkolu.
 6. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. Jeżeli u dziecka w czasie pobytu w Przedszkolu, stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 7. Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 8. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
 9. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice.
 10. Dzieci mogą przyprowadzać i odbierać z przedszkola rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione przez nich pełnoletnie osoby, po uprzednim poinformowaniu przedszkola i potwierdzeniu na piśmie. Osobom nietrzeźwym dziecko nie będzie oddane.
 11. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa dzieci utworzona pod względem zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 12. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi minimum 5 godzin dziennie.
 13. Godzina zajęć w przedszkolu jest rozumiana jako 60 minut.
 14. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 20 do 30 minut.
 15. Czas trwania zajęć dodatkowych, również powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: z dziećmi w wieku 2,5-4 lat - około 15 minut, z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
 16. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach (oddział młodszych dzieci i oddział starszych dzieci).
 17. Jeżeli z różnych przyczyn nastąpi zmniejszenie frekwencji (sezon wakacyjny, choroby dzieci) to Przedszkole zastrzega sobie prawo łączenia grup.

18.  Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia pracy Przedszkola, ustalany przez Dyrektora Przedszkola.

19.  Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości Rodziców/Opiekunów określa godziny posiłków i czas realizacji zajęć prowadzonych w Przedszkolu.

20.  W szczególnych przypadkach (np. wycieczki, uroczystości przedszkolne) Dyrektor może zmienić organizację dnia, o czym wcześniej zostaną powiadomieni Rodzice/Opiekunowie.

21.  Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

22.  Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

23.  Przerwa wakacyjna: 2-tygodnie w lipcu/sierpniu.

24.  Podczas przerwy w funkcjonowaniu przedszkola będą odbywały się prace remontowe i konserwacyjne.

25.  Przedszkole nieczynne będzie również w Święta, dni ustawowo wolne od pracy oraz w niektóre dni między świąteczne. W dni między świąteczne robiona jest lista obecności dzieci, aby przedszkole mogło być otwarte w takie dni - musi być minimum 1/4 dzieci z całego przedszkola.

26.  W wakacje letnie Przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych, co nie wpływa na wysokość czesnego.

27.  Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z edukacją, opieką, wychowaniem i wyżywieniem dziecka w Przedszkolu i ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola.

28.  W Przedszkolu są trzy posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek.

29.  Koszty wyżywienia dziecka w całości pokrywane są przez Rodziców/Opiekunów.

30.  Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Organ Prowadzący.

31.  W ramach opłaty stałej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: język angielski, zajęcia umuzykalniające, ruchowe, teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy organizowane przez Przedszkole.

32.  W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe płatne przez Rodziców/Opiekunów.

33.  Propozycje w tym zakresie przedstawia Rodzicom/Opiekunom Organ Prowadzący.

34.  Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry, do 10. dnia każdego miesiąca.

35.  Opłata za czesne w przedszkolu jest stała w każdym miesiącu (wyjątkiem jest miesiąc lipiec).

36.  Dzieci nie mogą przynosić do Przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy.

37.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola przez rodziców lub dzieci.

 

 

Copyright © 2014 Przedszkole Magiczny Domek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Krzysztof Brokos